Rapportage Altweerterheide t.b.v. formulering Omgevingsvisie Gemeente Weert

Naar aanleiding van de vraag van de gemeente Weert om input vanuit de kerkdorpen te krijgen bij het formuleren van een Omgevingsvisie, is er na de informatieavond van 30 maart 2022 een werkgroep samengesteld.

Deze werkgroep bestaat uit de volgende leden: Marloes Beuvens, Mart Brey, Dré Koolen, Ron Peeters, Wiel Peters, Paul Schram, Willy Smeets, Frans Smit, Bert Valkenburg, John Verstappen, Jeroen Veraa en Marianne Vleeshouwers.

De werkgroep is op 7 juni, 20 juni, 6 juli,19 juli en 2 augustus in wisselende samenstellingen bij elkaar geweest en heeft de thema’s en punten die op de vergadering van 30 maart waren verzameld tegen het licht gehouden en heeft deze ofwel overgenomen, aangevuld, gewijzigd of verworpen.

Het kerkdorp Alweerterheide en haar buitengebied zouden graag zien opgenomen:

Thema 1: Natuur – “Niet meer, maar beter!”

 • Het realiseren/in stand houden van half-natuurlijke natuur. D.w.z. natuur die beheerd wordt, natuur waarin de mens een rol speelt en/of heeft gespeeld (cultuur-historisch bepaald).
 • Het categorisch afwijzen van zgn. wildernis-natuur
 • Herstel van het cultuur-historisch landschap, zoals bijv. houtwallen; de Laurabossen terugbrengen naar hun oorspronkelijke natuur.
 • Begrazing van natuurgebieden moet doelgericht gebeuren, d.m.v. schaapskuddes en niet door grote grazers waarbij prikkeldraadomheiningen nodig zijn.
 • Waar mogelijk in de bestaande natuurgebieden: hoogwaardige natuur met meer aandacht voor de biodiversiteit in de aanwezige Natura 2000 gebieden, en alle andere natuurgebieden, voor habitatten en soortenrijkdom.
 • Als bijlage wordt er een beschrijving van de diverse natuurgebieden binnen Altweerterheide bijgevoegd.

Thema 2: Recreatie

 • Dagrecreatie aan het Blauwe Meertje met daarbij behorende horeca alleen aan de kant van de IJzeren Man
 • Verblijfsrecreatie alleen op de aan die kant gelegen camping IJzeren Man, en niet uitgebreider dan nu aanwezig.  
 • Parkeerverbod tussen het kanaal en de Kruispeelweg.
 • Aan de kant van de Kruispeel geen dagrecreatie, alleen horeca en parkeergelegenheid voor wandelaars, fietsers, ruiters, menners en duikers.
 • Vrije toegang tot alle natuurgebieden, dus zonder prikkeldraad en/of aanwezigheid grote grazers.
 • Een ReCo (recreatie/ecologische) brugverbinding over het kanaal
 • Fietspaden, wandel en de werkpaden van het waterschap moeten voldoende doorgang bieden (geen overwoekering) en begaanbaar zijn.

Thema 3: Bedrijvigheid, niet zijnde landbouw

 • Geen vestiging van nieuwe grootschalige bedrijven in de vrijkomende agrarische bedrijven. Eventueel kleinschalige bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan, mits passend in de omgeving.

Thema 4: Wonen

 • In bestaande, vrijkomende (authentieke) agrarische bebouwing mag, op basis van bestemming plattelandswoning, een kleinschalige woonbestemming worden gerealiseerd of een andere, creatieve bestemming die past in de omgeving.
 • Het realiseren van evenwichtige woningbouw die past bij de demografie van het dorp, met extra aandacht voor starterswoningen en gelijkvloerse seniorenwoningen. Dit is een must voor de leefbaarheid van het dorp (zie Voorzieningenplan Altweerterheide, juni 2017)

Thema 5: Landbouw

 • In het buitengebied is er ruimte voor diverse vormen van land- en tuinbouw behalve als dit nadelig is voor de volksgezondheid.
 • Natuurlijke irrigatie moet onder de loep worden genomen bij aanpassingen van het (natuurlijke) waterbeheer,

Thema 6: Veiligheid

 • Meer actieve aandacht voor bestrijden criminaliteit en zwerfafval/afvaldumping in het buitengebied.
 • Terugdringen van de onveiligheid in diverse natuurgebieden door grote grazers te verwijderen.
 • Meer aandacht voor verkeerssituatie: 60 km zone in het hele buitengebied, snelheidsbegrenzers en betere wegmarkeringen.
 • Verbetering van het onderhoud van diverse fietspaden/stoepen en wegen.
 • Realiseren ‘veilig’ fietspad Altweerterheide/Stramproy.
 • Straatverlichting doorgaande wegen (waar nodig) optimaliseren.

Thema 7: Communicatie

 • De communicatie door de gemeente met de gemeenschap (dorpsraden en bewoners) over nieuwe ontwikkelingen dient toegankelijk, tijdig, open, laagdrempelig en volledig te zijn. Direct nadat een initiatiefnemer een nieuw initiatie indient bij de gemeente, betrekt de gemeente betreffende gemeenschap.

Thema 8: Voorzieningen

 • Behoud sporthal en sportcomplex/-faciliteiten in het kader van de leefbaarheid van het dorp.
 • Telefoonontvangst verbeteren, ook in het buitengebied.
 • Er is en blijft behoefte aan een centrale ontmoetingsplek in de dorpskern.
 • Het qua vergunning mogelijk maken van het realiseren van een (boerderij)winkel in het dorp.
 • Behoud openbaar vervoer en verhoging frequentie in de spitsuren.
 • Oplossen van wateroverlast in de dorpskern m.n. tussen Pastoor Schipperstraat en Lindenhof.
 • Faciliteren van een pakketpunt (PostNL, DHL, etc) in het dorp.

Thema 9: Energietransitie

 • PV-panelen op daken en agrarische bouwvlakken, niet op velden.
 • Tijdig aanpassen van de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk, in verband met het plaatsen van PV-panelen door bedrijven en particulieren.
 • Mogelijkheden bieden (qua vergunning) aan andere alternatieve energiebronnen (bijv. ‘boeren’-windmolens).


Thema 10: Volksgezondheid

 • Volksgezondheid is een aspect dat belangrijk moet meewegen in de besluitvorming voor vestiging of uitbreiding van veehouderijen rondom de dorpskern.

Een samenvatting van het bovenstaande:

Het kerkdorp Altweerterheide en haar omgeving kenmerkt zich door haar natuurlijke uitstraling, waarbij natuurgebieden en cultuurhistorisch bepaalde agrarische bedrijvigheid elkaar mooi aanvullen. Om dit beeld te kunnen behouden is het wenselijk dat eventuele nieuwe natuur wordt ingepast in dit oorspronkelijke cultuurbeeld. Ook het creëren van gewenste recreatieve bestemmingen en voorzieningen moet passen binnen dit geheel. Kleinschalige bedrijvigheid die past binnen de natuurlijke omgeving, is een mogelijkheid.

Woningbouw in het dorp is noodzakelijk voor de leefbaarheid van het dorp, mits daarbij rekening wordt gehouden met de demografie van het dorp met nadruk op woningen voor starters en senioren. Dit is eerder opgenomen in het Voorzieningenplan Altweerterheide uit 2017! Ook het creëren van kleinschalige woonbestemmingen in vrijkomende authentieke agrarische bebouwingen, met bestemming plattelandswoning, biedt mogelijkheden, mits passend in de omgeving.

In het buitengebied is en blijft er ruimte voor diverse vormen van land- en tuinbouw behalve als dit nadelig is voor de volksgezondheid. 

Qua veiligheid valt er nogal wat te verbeteren. Zo is er veel achterstallig onderhoud van openbare wegen, is er te weinig aandacht voor de toenemende criminaliteit en het opruimen van (zwerf)afval in het buitengebied, laat de verkeersveiligheid veel te wensen over en ervaart men een gevoel van onveiligheid in de natuurgebieden door de loslopende grote grazers en de hierboven al genoemde criminaliteit.

Er is grote behoefte aan gerichte, maar vooral ook vroegtijdige informatie vanuit de gemeente over plannen en verordeningen e.d. Deze informatie moet ook toegankelijk zijn voor diegenen die digitaal minder vaardig zijn.

Binnen het dorp en haar omgeving is er behoefte aan eigen sportvoorzieningen en een centrale ontmoetingsplek. Deze laatste, met brede horecavoorziening, moet ook plaats kunnen bieden aan het verenigingsleven en grootschalige bijeenkomsten. Ook het vestigen van een (boerderij)winkel en een pakketpunt in het dorp versterken het leefklimaat, net zoals het behoud en optimalisatie van de openbaar vervoerverbinding met de stad.

Daarnaast vraagt Altweerterheide aandacht voor eventuele aanpassingen bij wateroverlast, betere (draadloze) telefoonverbindingen en het opwaarderen van het elektriciteitsnet. Dit laatste in verband met het plaatsen van pv-panelen door particulieren en bedrijven.

Wat betreft de energietransitie zou men graag een verbod zien op het aanleggen van zogenaamde zonneweides. PV-panelen op daken is een betere optie, maar ook het mogelijk maken van andere duurzame energieopwekkers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *