Informatie vergadering Dorpsraad Altweerterheide dinsdag 17 mei 2022 

We waren blij met een goede opkomst. Dank jullie wel!
Het navolgende kwam aan de orde:

 1. De dorpsraad beschikt inmiddels over een mooi aantal emailadressen van inwoners die interesse tonen betreffende zaken die spelen in ons dorp. Daarmee kunnen wij ons netwerk in de toekomst snel en gemakkelijk bedienen met informatie of een onderwerp voorleggen dat nader overleg vraagt. Natuurlijk zullen we ook ons best doen om de website zo goed mogelijk bij te houden. Daarbij zullen we blijven publiceren in de Heidebode omdat immers niet iedereen via mail bereikbaar is. Als u zich wil aansluiten, stuur dan uw emailadres aan info@altweerterheide.nl
 2. De dorpsraad vermeldt nog maar 4 bestuursleden te hebben, waarvan er 2 een tijdje niet beschikbaar kunnen zijn vanwege persoonlijke redenen. We zijn erg blij met de aanmelding van 4 dorpsgenoten die tot de dorpsraad willen toetreden. Daarmee is een groot punt van zorg opgelost. Met dit groepje kunnen we wat meer taken oppakken en verdelen. Maar mocht zich verder nog iemand geroepen voelen zich alsnog aan te melden als kandidaat-lid voor de dorpsraad, schroom niet, en stuur ons een email.
  Wij beseffen dat we als dorpsraad in de toekomst meer aandacht moeten geven aan de rol van verbinder en het algemeen belang van alle inwoners van het dorp uitgangspunt dient te zijn. Het organiseren van traditionele dorpsactiviteiten is ook belangrijk en zou met een wat betere onderlinge afstemming tussen verenigingen meer gezamenlijk kunnen. Als voorbeeld werd genoemd dat een traditionele activiteit als Paaseieren rapen voor de jeugd door buurtverenigingen ook gezamenlijk zou kunnen worden opgepakt. Wij zijn van mening dat het goed zou zijn hierover onderling af te stemmen en de dorpsraad te betrekken bij het overleg indien dat nodig zou zijn.
 3. Linda Kirkels heeft ons bijgepraat over de ontwikkelingen betreft de bouw van het nieuwe kindcentrum. Er zal binnenkort een uitspraak komen van de raad van staten op een ingediend bezwaar. Verder vordert de bouw goed en zal de nieuwe school omstreeks oktober in gebruik worden genomen.
 4. We bespraken ook het voortbestaan van de Heidebode. Hierover heeft DSW geschreven in de laatste uitgave. Als er voldoende kopij wordt aangeleverd, is het de moeite waard om Heidebode in stand te houden. Mocht dat in de toekomst niet verbeteren bestaat het risico dat DSW er, zoals ze schreven ‘de stekker uit trekt’. Dat zou erg jammer zijn. Vandaar ook een oproep aan alle verenigingen, maar ook aan de inwoners, om kopij in te sturen. Dat hoeft niet altijd te gaan over een verenigingsactiviteit. U kunt ook tekst inleveren over een onderwerp waarover u graag eens wat vertelt zoals een hobby of een leuk uitstapje.
  Een mooie uitdaging voor ons allemaal. heidebode@drukkerijdsw.nl
 5. De werkgroep Groei en Bloei Altweerterheide vertelde over de stand van zaken met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte van de dorpskern in Altweerterheide. Nu er weer vergaderd kan worden is er gelukkig weer intensiever contact mogelijk met de gemeente, zodat de plannen concreet opgepakt zouden kunnen gaan worden. Wij zijn van mening dat de gemeenteraad hier een eerste sleutelrol heeft. Zij dienen ervoor te zorgen dat er voldoende budget beschikbaar wordt gesteld, zodat óók in Altweerterheide de beloofde revitalisering van de dorpskern kan worden gerealiseerd.
 6. Mart Brey, wonende aan de Bocholterweg, gaf enige informatie over Weert Energie. Hij liet weten dat het bestuur van deze coöperatie elk jaar aan de dorpsraad € 1.000,- beschikbaar stelt. Dit bedrag dient te goede te komen aan een duurzame bestemming binnen Altweerterheide.
  Deze vergoeding komt voort uit het gerealiseerde zonnepark dat locatie kreeg aan de Bocholterweg. Dit zonnepark wekt groene energie op voor een aantal honderden huishoudens.
 7. Er werd aandacht gevraagd voor de Buurtpreventie app Altweerterheide om deze alleen te gebruiken waarvoor deze is bedoeld: namelijk voor het melden van onveilige of gevaarlijke situaties in ons dorp. Het wordt als storend ervaren wanneer er ongewenste berichten worden gepost, waardoor leden soms afhaken. Dit is onwenselijk omdat dit niet ten goede komt voor de veiligheid in het dorp.
  Gewezen werd dat de overige beirchten via ander wegen gedeeld kunnen worden. Een suggestie betrof de facebook pagina van altweerterheide en de app Hoplr. Bij deze app zijn intussen ruim 75 inwoners van Altweerterheide zijn aangesloten, deze is gratis toegankelijk.
 8. We werden bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot de wederopbouw van het bakhuisje aan de Karelkeweg. Met de nodige moeite en doorzetting zal het ervan komen dat dit mooie monumentje in Altweerterheide wordt voltooid.
 9. Ook werden data en ideeën uitgewisseld over activiteiten die wellicht voor Altweerterheide interessant zijn en die in gezamenlijkheid tot iets moois kunnen leiden. Er staan nog een heleboel mooie initiatieven op de planning dit jaar.
 10. De voorzitter van Buurtvereniging Karelke vertelde over het aanstaande dorpsfeest in het weekeinde van 10 juni, dat wordt georganiseerd door drie verenigingen die 50 jaar bestaan, Buurtvereniging Hei-Op, Kindervakantiewerk Altweerterheide en Buurtvereniging Karelke. Er wordt een mooi programma gepresenteerd voor jong en oud. Neem er kennis van en zegt het voort. Veel succes met de organisatie en veel plezier allemaal.
 11. Voor de werkgroep Omgevingsvisie hebben zich intussen 7 mensen aangemeld. Wij roepen de werkgroep snel bij elkaar voor een eerste bijeenkomst. In die bijeenkomst moeten afspraken worden gemaakt over de werkwijze en taken. Van belang is dat de werkgroep pluriform is samengesteld uit ‘boeren, burgers en buitenlui’. Met name de bijdrage van dorpsbewoners die affiniteit hebben met de agrarische sector, of er werkzaam in zijn, wordt erg belangrijk gevonden. U kunt zich nog aanmelden ( drekoolen@hetnet.nl ), maar wacht er niet te lang mee.
 12. Het Kerkbestuur gaf enige informatie over mogelijke verandering op last van het bisdom. Er volgt op enig moment een oproep om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Als u geïnteresseerd bent in dit belangrijke onderwerp, dan zien we u graag bij die gelegenheid.
  Datum en plaats volgt in de heidebode en op de website. Ook werd genoemd dat er wordt gewerkt aan de juiste tijdsaanduiding van de kerkklok.
  Bedankt voor de prettige vergadering. Er werd gepraat met elkaar en van gedachten gewisseld over zaken die men naar voren wilde brengen. Dat maakt de gemeenschap levendig en betrokken. We doen ons best, maar we kunnen het niet alleen. Daarom is het goed om er een volgende keer ook bij te zijn. Graag tot dan!

Vriendelijke groeten aan u allen,
Dorpsraad Altweerterheide.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *