Omgevingsvisie

De Dorpsraad van Altweerterheide wil de inwoners betrekken bij de participatie met de gemeente Weert over de Omgevingsvisie.

De Omgevingswet schrijft voor dat iedere gemeente 1 omgevingsvisie vaststelt. De omgevingsvisie komt in de plaats van structuurvisies, verkeers- en vervoersplannen, delen van de natuurvisie en milieubeleidsplannen.
De Omgevingswet geeft de gemeente meer ruimte om eigen keuzes te maken op het gebied van inrichting van onze leefomgeving. Dat gaat ons allemaal aan!

In de Omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. Het is een uitgewerkt kader waaraan initiatieven voor de fysieke ruimte worden getoetst. De Omgevingsvisie stelt doelen over hoé we Weert en zijn buitengebied willen ontwikkelen. De gemeente wil de Omgevingsvisie samen met haar burgers opstellen. De gemeente stelt 1 omgevingsvisie voor het hele grondgebied vast. De komende maanden zal de gemeente met inwoners, ondernemers en organisaties in gesprek gaan om de visie per deelgebied verder te concretiseren. “Doel is te komen tot een visie over WAT voor een gemeente we in de toekomst willen zijn”, zo schrijft Wendy van Eijk, wethouder, op haar LinkedIn-pagina. Waar bouwen we woningen? Hoe houden we de binnenstad aantrekkelijk? Waar blijft ruimte voor groen en natuur? Waar kunnen bedrijven zich vestigen? Hoe blijft Weert bereikbaar? En nog veel meer.

Participatie: alle dorps- en wijkraden zijn door de gemeente Weert benaderd om ook te participeren in de ontwikkeling van de Weerter Omgevingsvisie. Het gaat daarbij om 5 waarden die de gemeente belangrijk vindt: 1. Iedereen doet mee, 2. Natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten/het groene karakter van Weert, 3. Goed ontsloten en verweven met de regio, 4. Duurzame en innovatieve samenleving, 5. Goed wonen voor iedere doelgroep.

Al die punten moeten in de Omgevingsvisie worden uitgewerkt. De gemeente wil dus ook uit de dorpen en wijken de visie van de inwoners ophalen en dat doet ze via de dorps- en wijkraden. De gemeente Weert heeft de maand maart geduid als periode waarin de participatie over de Omgevingsvisie vorm moet gaan krijgen.

Wij hebben over een praktische, uitvoerbare aanpak nagedacht om in eigen dorp participatie over dit onderwerp te bevorderen. Doel is dat iedereen de kans krijgt om mee te denken en zijn/haar mening te geven over de vraag:

HOE VIND JE DAT ALTWEERTERHEIDE ER OVER 10 JAAR UIT MOET ZIEN?

Deze vraag betreft de visie, ónze visie, over de leefomgeving hier in de Hei. Hoe denken wij daarover?

Over die vraag willen we met jullie samen nadenken en komen tot een zo breed mogelijk gedragen visie over de toekomst van ons dorp. Een visie, met uitgangspunten, die de Werkgroep Omgevingsvisie moet uitwerken t.b.v. onze input aan de gemeente.

We stellen ons voor dat als volgt aan te pakken:

  1. Bij voldoende aanmeldingen organiseren wij een bijeenkomst bij de Paol op woensdag, 30 maart a.s. Aanvang 19.30 uur. Iedereen is welkom! Wij roepen jullie op om te komen. We gaan er ons best voor doen om dit zo goed mogelijk aan te pakken. Doel van deze avond is dat wij een visie kunnen formuleren over de toekomst van ons dorp. Dhr. Roy Thijssen, gemeente Weert, adviseur/deskundige, ondersteunt deze avond inhoudelijk.

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een mail aan : dorpsraad@altweerterheide.nl . Vermeld a.u.b. jouw naam, adres en contactgegevens.

Als er minder dan 15 aanmeldingen komen vervalt deze optie! Dan zal de DR alleen gebruik maken van de input van de Werkgroep Omgevingsvisie.

  1. Voor deelname aan de Werkgroep Omgevingsvisie kun je je ook aanmelden via genoemd mailadres. Deze werkgroep bespreekt bij de volgende bijeenkomst de samenwerking en eigen organisatie. Iedereen is welkom! Voorwaarden: samenwerking, werkbaar, overzicht.
  2. We blijven over dit onderwerp nieuws posten op onze Facebook-pagina en in de Heidebode. Houd onze berichten in de gaten.
  3. De Dorpsraad wil bij voldoende interesse een Heier-email-netwerk opzetten, dat via mail benaderd of geïnformeerd kan worden. Als je tot dit netwerk wil behoren, stuur dan een mail aan dorpsraad@altweerterheide.nl onder vermelding van: Email-netwerk Hei en geef jouw naam en contactgegevens door.

Dorpsraad Altweerterheide.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *