Vervolg planvorming Groeiend en Bloeiend Altweerterheide aangepast.

Eind 2019 heeft de laatste bewonersbijeenkomst plaatsgevonden over de gebiedsgerichte aanpak Altweerterheide. Er is toen een voorlopige tussenbalans opgemaakt over de voorlopige schetsvarianten van de toekomstige inrichting van de kern van Altweerterheide. Toen is door de gemeentelijke vertegenwoordigers ook het vervolgproces en de planning geschetst.

Als eerste vervolgstap zoud er met diverse direct aanwonenden en andere belangrijke partijen een gesprek worden gevoerd. De gesprekken met het kerkbestuur, de schooldirectie en bewoners rond het kerkplein hebben inmiddels plaatsgevonden. Ook contacten met de woningbouwvereniging hebben plaatsgevonden.

Verder zouden de schetsontwerpen worden voorzien van diverse kostenramingen. Een globaal beeld van die kostenramingen zou eind mei voorgelegd worden aan de gemeenteraad tijdens de behandeling van de Kadernota 2021. De gemeenteraad zou op die manier in positie worden gebracht om het politieke debat hierover te voeren, om standpunten uit te wisselen en om richting te geven in aanloop naar behandeling van de gemeentebegroting 2021-2024 in november.

Vervolgens zouden de schetsontwerpen verder uitgewerkt worden in concept-ontwerpen en uiteindelijk een definitief ontwerp. Om tot een definitief ontwerp te komen zouden in de periode mei-september weer bewonersbijeenkomsten en gesprekken met belanghebbenden georganiseerd worden. 

Onder andere door de impact en de gevolgen van het Coronavirus komt dit proces er helaas anders uit te zien. Bijeenkomsten organiseren is op dit moment niet mogelijk en gesprekken met belanghebbenden moeten ook anders vorm krijgen. Het college van B&W en de gemeenteraad hebben ook de eigen vergaderschema’s aangepast. Er zijn prioriteiten aangebracht in de onderwerpen die vanwege de impact van het Coronavirus wel of niet worden behandeld in de gemeenteraad of in tijd naar achteren zijn geschoven. Er is onder andere besloten dat er dit jaar geen Kadernota komt, maar dat de inhoud van de Kadernota 2021 direct en tegelijk met de behandeling van de gemeentebegroting 2021-2024 in november wordt behandeld.

We zullen voor zover mogelijk wel verder gaan met de uitwerking van de plannen. Hierbij moet ook worden bezien hoe de bestuurlijke processen binnen de gemeente Weert vorm en inhoud krijgen. We houden u uiteraard op de hoogte van het vervolgproces zodra er meer bekend is en zorgen ervoor dat er inbreng vanuit de dorpsbewoners plaats zal vinden.Vooralsnog koersen wij er gezien de ontwikkeling en de toelichting in dit bericht op, om te zorgen dat e.e.a. bij de behandeling van de gemeentebegroting in november is opgenomen in de betreffende stukken zodat dan het politieke debat kan plaatsvinden.

We wilden u op deze wijze op de hoogte brengen van de actuele stand van zaken. Voor nu wensen we u allemaal een goede gezondheid voor u en uw naaste familie en vrienden, dat is het allerbelangrijkste. Het traject rondom de gebiedsgerichte aanpak Altweerterheide krijgt een vervolg, dat is zeker. Het is alleen even afwachten en inspelen op de huidige omstandigheden.

Werkgroep Groeiend en Bloeiend Altweerterheide

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *